0 Vergelijken
 • Wereldwijde verzending Wereldwijde verzending
 • Zelfde dag verzonden Zelfde dag verzonden
 • Voorraad + 150.000 artikelen Voorraad + 150.000 artikelen
 • Spoedservice Spoedservice

UNIS Group houdt vast aan huidig prijsbeleid ondanks schaarste en prijsstijgingen.

Lees meer
Privacy

Privacy

UNIS Group B.V. (daaronder mede te verstaan de tot de UNIS Group behorende vennootschappen en ondernemingen) respecteert uw privacy en doet er daarom alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Omdat uw privacy onze voortdurende aandacht heeft, behouden wij het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen op onze internetpagina, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets vertellen over u of die direct of indirect in verband met u kunnen worden gebracht.

U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent, dit wilt worden of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door te solliciteren. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer of een e-mailadres. Ook wanneer u voor een klant werkt en als contactpersoon optreedt is dit een persoonsgegeven.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIS Group B.V. (daaronder mede te verstaan de tot de UNIS Group behorende vennootschappen en ondernemingen), gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33a – 35a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken onderstaande gegevens wanneer u direct of indirect contact heeft (gehad) met ons, bijvoorbeeld omdat u klant bent of wilt worden, onze website bezoekt, bij ons wilt komen werken of diensten aan ons levert of wilt leveren. Wij verwerken daarom niet altijd alle onderstaande gegevens. Dit is afhankelijk van de te leveren diensten en/of rechtsbetrekking. Van de onderstaande persoonsgegevens zullen wij uitsluitend de noodzakelijke gegevens verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • (Direct) telefoonnummer / doorkiesnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Afdeling
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum Vitae / Motivatie
 • Leeftijd

Waarom mogen wij gegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving. Er moet altijd sprake zijn van tenminste één van de onderstaande situaties. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. Wij mogen gegevens verwerken wanneer:

 • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wij hebben u dan om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.
 • Het verwerken van de gegevens is noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat u een reparatieovereenkomst met ons heeft gesloten. Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te sluiten. Bijvoorbeeld voor het opmaken van een offerte.
 • Er een wettelijke verplichting is om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen inzake de belastingdienst.
 • Het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om vitale belangen te beschermen.
 • Het verwerken van de gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen of die van een derde, behalve als uw belangen zwaarder wegen. Het moet altijd om gerechtvaardigde belangen gaan zoals marketing, fraudebestrijding of administratieve doelen omdat u klant bij ons bent (of in een andere verhouding met ons staat).

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Om u snel van dienst te kunnen zijn en/of voor de uitvoering van de overeenkomst wanneer u een artikel ter reparatie aanbiedt, omruilt of van ons koopt. U kunt hierbij denken aan een respons- of reservevoorraad overeenkomst die u met ons heeft gesloten maar ook andere duurovereenkomsten of incidentele reparaties. In dit kader verwerken wij bijvoorbeeld naam en contactgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de overeenkomst.
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over het verloop daarvan. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de overeenkomst.
 • Om (gerepareerde of gekochte) artikelen en diensten bij u af te leveren. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de overeenkomst.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om betalingen en facturatie af te handelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten.
 • Om een klacht of een reactie op een klacht te verwerken.
 • Voor het opvragen van offertes, het sturen van orders en andere inkoop gerelateerde zaken zoals onderhandelingen, gesprekken, vastlegging daarvan en de uiteindelijke overeenkomsten.
 • Om te communiceren door middel van een elektronische nieuwsbrieven of per post. Wij versturen soms gesegmenteerde mailingen op basis van de reparatie/verkoopgeschiedenis van de klant en informatie verkregen via telemarketing. Hierdoor kunnen wij u passende aanbiedingen doen die aansluiten bij uw wensen.
 • Om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
 • Voor promotionele doeleinden en uitnodigingen voor het bijwonen van een klantendag, sportevenement, etc.
 • Om uw sollicitatie te verwerken.

Geautomatiseerde verwerking, besluitvorming en profilering

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming/verwerking in de volgende gevallen:

 • Wanneer een door u aangevraagde offerte ouder is dan 3 maanden dan gaat er een intern bericht naar ons verwerkingssysteem zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen. Indien u dit verzoekt kan dit stop gezet worden.
 • Wanneer er 11 maanden geen contact met u is geweest gaat er een intern bericht naar ons verwerkingssysteem zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen. Indien u dit verzoekt kan dit stop gezet worden.
 •  Na elke reparatie gaat er automatisch een zendingsmail (met trackinggegevens) naar u zodat u precies weet waar de zending zich bevindt. Indien u dit verzoekt kan dit stop gezet worden.
 •  Na elke reparatie en verkoop wordt er automatisch een klanttevredenheidsonderzoek verzonden. Indien u dit verzoekt kan dit stop gezet worden.

NB: Bij voorgaande processen gebruiken wij als hoofdregel enkel bedrijfsgegevens, niet zijnde persoonsgegevens. Enkel wanneer dit noodzakelijk is zullen wij persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld om de juiste contactpersoon te bereiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Soms moeten wij op basis van een wettelijke plicht voor een bepaalde periode gegevens bewaren. Zo moeten bepaalde financiële en boekhoudkundige gegevens doorgaans 7 jaren worden bewaard. Voor overige gegevens wordt doorgaans een periode van 2 jaren aangehouden. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze verwijderd.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Bescherming gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u echter toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@unisgroup.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze internetpagina plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de internetpagina van UNIS Group beter te laten functioneren en het bezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de pagina in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze gegevens alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de instellingen van uw browser (IE, Firefox, Chrome, Safari etc.) kunt u cookies uitschakelen. Hieronder vindt u een lijst van cookies, de functie van de cookie en de tijd waarin een cookie op uw computer opgeslagen blijft.

Google Analytics ( utma, __utmb, __utmc, __utmz):Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de internetpagina. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Opslagperiode:__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

Add this:
Er worden flash cookies geplaatst, zodat u de mogelijkheid heeft om producten of diensten te delen via de social media buttons op de website.

Opslagperiode:
Maximaal 90 dagen.

Wat zijn uw rechten, en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft ten slotte het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen. Uiteraard zijn wij altijd gehouden aan wettelijke verplichtingen inzake het bewaren en verstrekken van gegevens en informatie.

Heeft u een vraag, verzoek of klacht?

Voor vragen over deze privacy verklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door UNIS Group en verzoeken kunt contact opnemen met privacy@unisgroup.com. IIndien u een klacht heeft dan kunt u zich ook wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens door hier te klikken.